Genealogy Tree Family:  Bernard

Please select the genalogy tree and the ancestors of the family starting with:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
(***** = personal data protected by law)
 Name Born Death Husband/Spouse Father Mother
 Bernard Ovide 24 Feb 1824 27 Jan 1845 Perrault Marie-Zoe
Isidore Bernard Esther Lemay
 Bernard Ovila 1889 Lussier Rose-De-Lima
Magloire Bernard Célina Lussier
 Bernard Ovila **** **** Fortin Laura
Joseph Bernard Rosanna Robert
 Bernard Ozanam **** **** Carbonneau Therese
Adelard Bernard Maria Doiron
 Bernard Pamela 1893 Bernard Napoleon
Majorique Bernard Marie Giguere
 Bernard Pascal **** **** Lebel Caroline
Renald Monique
 Bernard Patrice **** **** Pelletier Edith
Yves Bernard Christianne
 Bernard Patrice **** **** Bouchard Celine
Andre Bernard Monique Carriere
 Bernard Patrick **** **** Letourneau Rachelle
Emile Bernard Mary Hew
 Bernard Paul 1836 Chapdelaine Marie
Pierre Bernard Madeleine Chapdelaine
 Bernard Paul **** **** Barabe Manon
Rene Bernard Therese Brouillard
 Bernard Paul-Emile **** **** Buteau Alice
Bonaventure-Dit-Bona Bernard Clarisse Cormier
 Bernard Paul-Henri **** **** Poulin Patricia
Joseph Bernard Florence Veilleux
 Bernard Paule **** **** Doyon Gabriel
 Bernard Pauline **** **** Ouimet Clement
Odilon Bernard Florence Simard
 Bernard Pauline **** **** Cloutier Lionel
 Bernard Pauline **** **** Baillargeon Paul
Joseph Poulin-Bernard Marie-Jeannette Métivier
 Bernard Pauline **** **** Jeffs Stephen
Marcel Bernard Maxine Hills
 Bernard Pauline **** **** Pare Normand
Bernard, Robert Gilbert, Thérèse
 Bernard Pelagie 22 Mar 1774 27 Feb 1805 Perusse Modeste
Jean Bernard Francoise Richard
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64    1081 - 1100 of 1306 Ancestors
Legal Disclaimer  |  Contact us  |  Our Mission  |  Partners Link  |  Your Genealogy Tree
Copyright © NosOrigines.qc.ca 2014